Simon Willis - Granta Magazine

Simon Willis

Simon Willis is a former Associate Editor of Granta.